Polityka prywatności

Impex-Saro

Polityka prywatnościNa podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest PUH Impex-Saro, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 26, NIP 9570540755, tel.: 58 7685804, info@impexsaro.com.pl.

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO może Pani/Pan kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.

 3. Pani/Pana dane zostały udostępnione PUH Impex-Saro przez naszego kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez PUH Impex-Saro umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pani/Pan reprezentuje/którego jest pracownikiem/współpracownikiem.

 4. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

 2. w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

 1. PUH Impex-Saro będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PUH Impex-Saro lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej PUH Impex-Saro oraz podmiot, który Pani/Pan reprezentuje/którego jest pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz PUH Impex-Saro usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PUH Impex-Saro. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od PUH Impex-Saro dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

 5. Jeśli nie chce Pani/Pan byśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe, może Pani/Pan w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Impex-Saro
Kontakt ikona
Magazyn

ul. Budzysza 7

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Adres

ul. Chmielna 26

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Fax/E-mail

58 76-85-806

info@impexsaro.com.pl